کارگاه شروع‌بازی و سیمولتانه-آنالیز استادبزرگ “همایون توفیقی”