کارگاه آموزشی و سیمولتانه اساتید بزرگ “پوریا درینی و سید خلیل موسوی”